Algemene voorwaarden Publicaties en Bijeenkomsten ICC Nederland 10 juli 2019

1. Definities
1.1 “ICC”: de onderneming met de handelsnaam International Chamber of Commerce Nederland
KvK nummer: 40408358. Adres: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag (Malietoren). Contact: via e-mail (info@icc.nl) of telefoon (070-3836646).
1.2 “Leden”: bedrijven en organisaties die ten tijde van inschrijving voor een Bijeenkomst of het geven van een opdracht tot het organiseren van een Bijeenkomst, of het plaatsen van een bestelling van een Publicatie lid zijn van ICC, The World Business Organization of ICC Nederland.
1.3 Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf, of consument die met ICC een overeenkomst heeft gesloten voor het bijwonen door Deelnemers van een Bijeenkomst of door ICC laten organiseren van een Bijeenkomst, in deze Voorwaarden ook aangeduid als u;
1.4 “Koper”: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van haar beroep en/of bedrijf en iedere Consument die een overeenkomst is aangegaan tot koop van Publicaties van ICC Nederland, in deze Voorwaarden ook aangeduid als ‘u’.
1.5 “Consument” de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.6 “Publicatie”: de Publicatie(s) die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en ICC door of via ICC binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dien(t)(en) te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
1.7 “Bijeenkomst”: alle door ICC georganiseerde bijeenkomsten, waaronder trainingen, conferenties, in-house trainingen, seminars, forum, masterclasses en/of congressen;
1.6 Deelnemer: de natuurlijke persoon, die als deelnemer aan een van de Bijeenkomsten is aangemeld;
1.7 Inschrijfgeld: de prijs in Euro’s ex BTW voor het bijwonen of het laten organiseren door ICC van een Bijeenkomst;
1.8 “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met ICC gesloten overeenkomsten ter bestelling van Publicaties, het bijwonen van Bijeenkomsten door Deelnemers en ter organisatie van Bijeenkomsten. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Plaatsing van een bestelling , inschrijving (ten behoeve van een Deelnemer) om deel te nemen aan een Bijeenkomst of het verstrekken van een opdracht voor de organisatie van een Bijeenkomst houdt, in dat u de toepasselijkheid van de voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Het aanbod omvat een omschrijving van de aangeboden Publicaties of Bijeenkomsten. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ICC niet.
3.2 De overeenkomst tussen ICC en u komt definitief tot stand op het moment dat u:
a. een bestelling van een Publicatie of inschrijving voor een Bijeenkomst en de betaling daarvoor via de Incoterms2020.nl publicatie webshop hebt afgerond; of
b. een bestelling voor een Publicatie plaatst of een inschrijving voor een Bijeenkomst registreert via de website van ICC door het betreffende bestel-/inschrijvingsformulier op de website ICC.nl in te vullen en vervolgens te klikken op de knop “bestellen”.
of
c. een bevestiging van ICC ontvangt waarin zij uw email met verzoek om een bestelling van een Publicatie, tot registratie van Deelnemer(s) voor het bijwonen van een Bijeenkomst of opdracht tot het organiseren van een Bijeenkomst aanvaardt en bevestigt.
3.3. Iedere overeenkomst tot koop van een Publicatie wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de bestelde Publicaties.

4. Prijzen, Inschrijfgelden en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Publicaties en de vermelde Inschrijfgelden voor de Bijeenkomsten zijn in Euro´s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. Voor Leden kunnen kortingen gelden.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder verrekening via de in de Incoterms2020.nl webshop aangegeven betaalmogelijkheden of in geval van bestellingen via icc.nl of email binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur.

5. Bijeenkomsten
5.1 Het programma van de Bijeenkomsten staat omschreven op de icc.nl of incoterms2020.nl website, in de email of in de offerte waarin het voorlichtingsmateriaal voor de betreffende Bijeenkomst staat vermeld. ICC behoudt zich het recht voor te alle tijden wijzigingen in het programma en de organisatie van de Bijeenkomst aan te brengen.
5.2 Indien de Deelnemer een ander is dan de Wederpartij, staat Wederpartij er voor in dat de Deelnemer de verplichtingen onder de overeenkomst nakomt.
5.3 De doorgang van de Bijeenkomsten is afhankelijk van voldoende inschrijvingen en Deelnemers. Indien er naar het oordeel van ICC onvoldoende inschrijvingen/Deelnemers zijn voor een Bijeenkomst, heeft zij te alle tijden het recht de Bijeenkomst af te gelasten. Deelnemers en/of Wederpartijen krijgen hierover uiterlijk 1 week voor de geplande datum van de Bijeenkomst per email bericht aan de bij ICC in het kader van de inschrijving verstrekte emailadressen. De reeds betaalde Inschrijfgelden worden in zo’n geval terugbetaald.
5.4 Indien inschrijving voor of de opdracht tot het organiseren van de Bijeenkomst is gedaan of gegeven met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst door een bepaalde persoon, is ICC niettemin gerechtigd om de persoon te vervangen door iemand met gelijkwaardige kwalificaties.
5.5 ICC behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruik te maken van derden.

6. Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of zijn verbonden aan de in het kader van de Bijeenkomst verkregen informatie en/of werkmateriaal, rusten bij ICC of derden. De in het kader van de Bijeenkomst verkregen informatie en/of werkmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik van de Deelnemer. Het is Deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of het materiaal op enige wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

7. In de plaats stelling en annulering
7.1 Indien een Deelnemer niet in staat is een Bijeenkomst bij te wonen, kan de Wederpartij/Deelnemer een vervanger uit dezelfde organisatie laten deelnemen, mits Wederpartij/Deelnemer ICC daarvan uiterlijk 1 werkdag voor de Bijeenkomst per email op de hoogte stelt.
7.2 Deelnemer/Wederpartij heeft de mogelijkheid zijn inschrijving of de Bijeenkomst waarvoor ICC de organisatieopdracht was verstrekt per email aan ICC te annuleren. In geval van annulering in de periode van 7 dagen voor de Bijeenkomst plaatsvindt is 100% van het Inschrijfgeld verschuldigd. De datum van binnenkomst van de email is beslissend voor datum waarop de annulering plaatsvindt.
7.3 ICC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de Bijeenkomst te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van de Bijeenkomst zonder dat ICC gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

8. Levering Publicaties
8.1 Nadat ICC uw bestelling heeft ontvangen, wordt deze als volgt verwerkt:
a. ingeval van bestelling via de Incoterms2020.nl Publicatie webshop, ICC verzendt de Publicatie indien beschikbaar en onder voorwaarde van voldoende beschikbare mankracht binnen 5 werkdagen;
b. ingeval van bestelling overeenkomstig artikel 3.2 sub b of c:
i. Koper is lid: ICC verzendt de bestelde Publicatie indien beschikbaar onder voorwaarde van voldoende beschikbare mankracht tezamen met de factuur binnen 5 werkdagen.
ii. Koper is geen lid: ICC stuurt eerst een elektronische factuur naar het door u opgegeven e-mailadres. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling gaat ICC onder voorwaarde van voldoende beschikbare mankracht over tot verzending van de bestelde Publicatie indien deze beschikbaar is.
8.2 Als de in artikel 8.1 genoemde leveringstermijn door ICC overschreden wordt, zal ICC de Koper hierover informeren. In dat geval heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Dit kan per e-mail of per brief.
8.3 Verzending vindt plaats op een wijze die ICC geschikt acht, gezien de aard en omvang van de bestelling. ‘Standaard verzending’ via PostNL is gebruikelijk. Neem contact op met ICC Nederland om, indien gewenst, andere vormen van verzending te bespreken. ICC stuurt alle bestellingen naar het verzendadres dat u schriftelijk heeft opgegeven.
8.4 De administratie van ICC geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u bij ICC geplaatste bestellingen, verstrekte betalingen en van door ICC verrichte leveringen.
8.5 Indien levering van een bestelde Publicatie onmogelijk blijkt te zijn of niet binnen de in 8.1 vermelde termijn kan worden verzonden, geeft ICC dit binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling aan, indien mogelijk onder vermelding van alternatieven.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico
9.1 De eigendom van geleverde Publicatie gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ICC verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Publicatie gaat reeds op het moment van de levering op u over.

10. Bijzonder Herroepingsrecht Consumenten
10.1 Indien u een Consument bent, heeft u nadat u de door u bestelde Publicatie heeft ontvangen, de mogelijkheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst hiervan, de onderliggende overeenkomst met ICC te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per brief of e-mail aan ICC te melden. U kunt hiervoor het aan deze voorwaarden gehechte formulier gebruiken. U dient de Publicatie onmiddellijk terug te sturen naar ICC. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw rekening.
10.3 De betalingen die u reeds heeft gedaan op het moment dat u de overeenkomst met ICC ingevolge artikel 10.1 en 10.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal ICC aan u terugbetalen binnen veertien (14) dagen nadat ICC het door u geretourneerde Publicatie heeft ontvangen.
10.4 ICC behoudt het recht om geretourneerde Publicatie te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren:
a. wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Publicatie is gebruikt of gekopieerd, of
b. wanneer de Publicatie is beschadigd, anders dan door schuld van ICC.
10.5 Indien een Publicatie wordt geretourneerd, die naar het oordeel van ICC schade heeft opgelopen door een handeling of nalatigheid die aan u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ICC u hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. ICC heeft het recht om de waardevermindering van de Publicatie als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

11. Reclames/Klachten
11.1 De Publicaties dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Publicatie aan de overeenkomst beantwoordt.
11.2 Indien binnen tien (10) werkdagen nadat u de Publicatie heeft ontvangen, de Publicatie een gebrek blijkt te vertonen kunt u ICC per brief of e-mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van de Publicatie.
11.3 Indien u ICC vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van de Publicatie, zal ICC er zorg voor dragen dat de Publicatie binnen tien (10) werkdagen nadat zij het verzoek tot herstel van u heeft ontvangen, hersteld of vervangen is en bij u terug is. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van de Publicatie, en het transport van de Publicatie komen voor rekening van ICC, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) de Publicatie danwel dat het gebrek aan de Publicatie aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is ICC niet gehouden het gebrek aan de Publicatie te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan de Publicatie. ICC zal in dat geval de Publicatie in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij de Publicatie van u ontvangen heeft.

12. Overmacht
12.1 ICC is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst zoals bijvoorbeeld maar niet alleen het afwijken van overeengekomen data en tijden, aanwezige sprekers etc. -datum en/of tijd, als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. In aanvulling op het voorgaande wordt onder meer vertragingen in de post, het niet voorradig zijn van Publicaties, gebrek aan mankracht binnen ICC, het verhinderd zijn van sprekers door extreme weersomstandigheden, ziekte, dood, familie omstandigheden, stakingen, weg afzettingen of blokkades, ongelukken, of problemen met vervoer, het onbereikbaar of onbruikbaar zijn van de locatie van de Bijeenkomst als gevolg van stakingen, extreme weersomstandigheden, weg afzettingen of blokkades, calamiteiten of sluiting op last van de autoriteiten, etc. als overmacht gezien.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van ICC onder de overeenkomst tot koop van een Publicatie beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de Koper voor de bestelling waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit werd betaald.
13.2 Hoewel het in het kader van de Bijeenkomsten aangeboden informatie/materiaal met zorg is samengesteld, aanvaardt ICC geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie en/of het werkmateriaal van een Bijeenkomst.
13.3 Behoudens opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van ICC jegens een Deelnemer/Wederpartij in verband met een overeenkomst tot deelname aan of organisatie van een Bijeenkomst beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk ter zake van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert. Indien uit dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis meerdere vorderingen voortvloeien is, wordt het door de verzekering ter zake van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitgekeerde bedrag pro rata over de eisers verdeeld. De aansprakelijk van ICC voor die schadeveroorzakende gebeurtenis per eiser is in dat geval beperkt tot het pro rata bedrag. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijk van ICC voor schade onder de overeenkomst tot deelname aan of organisatie van een Bijeenkomst beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de Deelnemer/Wederpartij onder de desbetreffende overeenkomst is betaald.

14. Persoonsgegevens, foto en video
14.1 ICC zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt en bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten door ICC, ter voldoening van wettelijke (administratie)verplichtingen van ICC, het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude of onregelmatigheden, eventuele klachtbehandeling en geschilbeslechting.
14.2 U hebt inzage- en correctierecht ten aanzien van uw persoonsgegevens, ook kunt u bezwaar maken tegen door u aan te geven verwerkingen, mits deze niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst of voortvloeien uit een wettelijke verplichting.
14.3 Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij een wettelijke maatregel ICC daartoe verplicht, het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door ICC of het ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door ICC of voor de dienstverlening van ICC ingeschakelde derden betreft. ICC schakelt externe dienstverleners in ten behoeve van het functioneren van haar website, de verkoop van haar producten en het verlenen van haar diensten. Nadere details over hoe met persoonsgegevens wordt om gegaan zijn op genomen in het ICC privacy beleid.
14.4 Op onze Bijeenkomsten kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Door deel te nemen aan onze Bijeenkomsten geeft u toestemming voor het gebruik van deze foto’s voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Als u niet op de foto of film wilt, dient u dit zelf aan te geven bij de fotograaf of een van onze medewerkers.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste aanleg voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan

ICC Nederland
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Nederland

info@icc.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.